Adatvédelmi tájékoztató

 

TAXIM Infinity Kft.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Hatálybalépés dátuma: 2018. december 1.

A Taxim és szerződéses partnere az Utasok megrendeléseinek kiszolgálása érdekében-, illetve marketing-, és más jelen szabályzatban megjelölt célból adatokat gyűjt az Utasokról a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

Adatkezelők az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének rendelkezései alapján kezelik az Utasok személyes adatait, amelynek szabályait jelen adatkezelési szabályzat határozza meg.

Az adatkezelő neve:

a)    Taxim Infinity Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő címe:                 1031 Budapest, Nánási út 1. b. ép.

Az adatkezelő elérhetőségei:      E-mail: info@taxim.hu

Központi telefonszám:              +36 1 2103124

(továbbiakban: Adatkezelő 1)

 

b)    Union Trade 2007 s.r.o.

Az adatkezelő címe:                 Klincová 35, 821 08 Bratislava, Szlovák Köztársaság

Az adatkezelő elérhetőségei:      E-mail: info@uniontrade2007.eu

(továbbiakban: Adatkezelő 2), továbbiakban együttesen Adatkezelők

 

I. Hatókör és alkalmazás

Jelen Adatvédelmi Szabályzat azon személyekre érvényes, akik Magyarország területén-, akár a Taxim alkalmazás igénybevételével, akár más módon személytaxi-szolgáltatást rendelnek az Adatkezelő 1-től.

II. A kezelt adatok köre

2.1 a taxirendelés során megadott személyes adatok:

a) név,

b) telefonszám (telefonos, faxos vagy más online módon érkezett megrendelés esetén),

c) e-mail cím (e-mailben vagy más online módon érkezett megrendelés esetén),

2.2 telefonos megrendelés esetén a telefonáló hangja,

2.3 a taxirendelés során megadott rendelési cím, illetve mobil applikációval történő taxirendelés esetén a felhasználó földrajzi helyzete, valamint

2.4 a taxirendelés időpontja és módja, továbbá a taxirendelés során önkéntesen megadott adatok.

2.5 A taxirendelés vagy a szolgáltatás teljesítése során rögzítésre kerülnek, kerülhetnek a rendeléshez kötődő további adatok is (megrendelések száma, ideje, az utazás hossza, úti célja és az útvonal; továbbá az utas szerződésszegése esetén ennek ténye), valamint a rendelést leadó telefonkészülék IMEI kódja (ez utóbbi kizárólag a mobilapplikáció alkalmazása esetén), és a folyamat lebonyolításához kapcsolódó technikai adatok, státuszok.

III. Adatkezelés célja

3.1. Felek rögzítik, hogy jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az utas által a Taxim alkalmazásban-, vagy a Szolgáltatás igénybevétele céljából más módon megadott személyes adatok vonatkozásában utas jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelők részére kifejezett hozzájárulását adja, hogy az általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek az alábbi célból:

a) Adatkezelő 1 Utas részére személytaxi-szolgáltatást nyújtson és/vagy közvetítsen;

b) Adatkezelő 2 az fuvarközvetítést az általa üzemeltetett Taxim alkalmazáson keresztül tegye lehetőve az Utas részére.

Ennek megfelelően az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja részletezve:

a) személytaxi-szolgáltatás nyújtása, és/vagy annak közvetítése;

b) az Utas azonosítása, az Utassal való kapcsolattartás;

c) az Utas által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) egyedi Utas megkeresések kezelése, intézése;

e) statisztikák, elemzések készítése;

f) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

g) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

h) az Utasok jogainak védelme.

3.2. Adatkezelő 1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, míg Adatkezelő 2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti b), c), d), f), g), h) pontokban nevesített adatkezelési célok.

3.3. Adatkezelők a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

IV. Az adatkezelés időtartama

4.1 a fuvar megrendelése érdekében megadott adatok vonatkozásában az adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Utas az alkalmazásból ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését, vagy más egyéb módon megadott személyes adatainak törlését nem kéri.

4.2. Más esetben az adatkezelés időtartama az egy év.

V. Adatok továbbítása

5.1. Adatkezelő 1 a fuvar megrendelése érdekében megadott adatokat továbbítja annak a személytaxi-szolgáltatónak, aki a szolgáltatás teljesítésére a felek közötti szerződés alapján köteles.

5.2. Továbbá sor kerülhet az adatok továbbítására promóció során kezelt adatok vonatkozásába is, amennyiben az a promóció leírásában kifejezetten szerepel, a promócióban szerepet játszó más személy, illetve a promóciót szervező ügynökség részére, vagy továbbításra kerülhet marketing szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet részére.

5.3. Egyebekben harmadik személyek csak a jogszabály által meghatározott esetekben, illetőleg a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan felmerült vita vagy ügyfélpanasz esetén a tényállás tisztázása érdekében, a Taxim által működtetett eljárásrend szerint juthatnak hozzá azon személyes adatokhoz, amelyet a jogszabály előír, avagy amelyek a vita/panasz elbírálásához feltétlenül szükségesek.

VI. Adatfeldolgozó igénybevétele

6.1. Adatkezelők az adatfeldolgozáshoz igénybe vehetnek a jogszabályoknak megfelelően egyes technikai műveletek céljára további adatfeldolgozót, amely adatfeldolgozás esetén a Taxim az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

6.2. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelők döntéseinek végrehajtására jogosult az Adatkezelők utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybevétele az Adatkezelők felelősségét nem érinti.

6.3. Említetteken túl, külön nevesítve, Adatkezelők a Planet of the Apps Kft. (1094 Budapest, Mihálkovics u. 10; http://planetoftheapps.hu/; email: info@planetoftheapps.hu) adatfeldolgozót veszik igénybe az Adatkezelő 2-vel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is -, aki kezelt adatot harmadik fél számára nem ad ki.

VII. Az adatkezeléssel érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőknél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

7.2. Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben az Adatkezelő munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő köteles az érintett kérésére, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet Adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

7.3 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Utasok által önként megadott adatokat az érintettek maguk adják meg, azokat az Adatkezelők ellenőrizni nem kötelesek, így helyes adatrögzítés esetén a tévesen vagy hamisan megadott adatokból eredő károkért való felelősséget Adatkezelők kizárják.

7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

7.5 A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

7.6 Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, honlap: http://naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét.

VIII. Az Adatkezelési Szabályzat hatálya, módosításának lehetősége

8.1 A jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. december 1. napján lép hatályba.

8.2 Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a www.taxim.hu és a Taxim alkalmazáson való közzététellel, amely az érintettek előzetes értesítésének minősül, egyoldalúan módosítsák. Az utas a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.